Ερωτησεις-Απαντησεις Συχνες

Το ποσοστό διαμορφώνεται ανάλογα τον αριθμό των παιχνιδιών και το είδος των παιχνιδιών.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να πιστοποιηθεί ο χώρος. Τα ηλεκτρονικά που θα τοποθετηθούν στον χώρο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από την ΕΕΕΠ. Όσα παιχνίδια έχουν οθόνη χρειάζονται Πιστοποίηση.

Σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται πιστοποίηση γιατί υπόκεινται στην κατηγορία των μηχανικών – Ηλεκτρομηχανικών παιχνιδιών. Αρκεί να μην έχουν οθόνη. Δείτε πιο κατω στην πιστοποίηση των παιχνιδιών.(Ποια παιχνιδια δεν χρειαζονται πιστοποιηση)

Το πρόβλημα είναι στο μόνιτορ και χρειάζεται επισκευή η αντικατάσταση.

Το πρόβλημα είναι η κάρτα γραφικών και σε ποσοστό 90% είναι επισκευασιμη άσχετα αν είναι on board.

Κατά αρχήν θα πρέπει να συμφωνήσουμε στον αριθμό και το είδος των παιχνιδιών και με την υπόδειξη μας σε κάποια παιχνίδια που ίσως να μην γνωρίζεται.
Κατά δεύτερον θα πρέπει όλα τα στοιχεία της συνεκμετάλλευσης να συνταχθούν σε ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό εις τριπλούν στο οποίο θα αναγράφονται τα παιχνίδια ονομαστικά, το ποσοστό συνεκμετάλλευσης, και ο χρόνος συνεκμετάλλευσης (Αόριστος η Ορισμένου Χρόνου). Η μονή δέσμευση από εσάς θα είναι η καλή κατάσταση των παιχνιδιών που θα είναι στον χώρο σας.

Οι τύποι Αδειών και Πιστοποιήσεων που χορηγεί η Ε.Ε.Ε.Π., διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
1.Άδειες και Πιστοποιήσεις για τη διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων (ΗΤΨΠ) και
2.Πιστοποιήσεις για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων (VLTs).
Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν αναλυτικά:

 • Άδεια Φορέων Εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ
 • Πιστοποίηση Παιγνίων (ΗΤΨΠ)
 • Πιστοποίηση Παιγνιομηχανημάτων (ΗΤΨΠ)
 • Πιστοποίηση Καταστημάτων διεξαγωγής (ΗΤΨΠ)
 • Πιστοποίηση Κατασκευαστών & Εισαγωγέων Τυχερών Παιγνίων (VLTs)
 • Πιστοποίηση Τυχερών Παιγνίων (VLTs)
 • Πιστοποίηση Παιγνιομηχανημάτων Τυχερών Παιγνίων (VLTs)
 • Πιστοποίηση Καταστημάτων διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων (VLTs)
 • Πιστοποίηση Τεχνικών ΗΤΨΠ Παιγνίων (Α1)
 • Πιστοποίηση Τεχνικών ΗΤΨΠ Παιγνιομηχανημάτων (Α2)
 • Πιστοποίηση Τεχνικών Παιγνίων VLTs (Β1)
 • Πιστοποίηση Τεχνικών Παιγνιομηχανημάτων VLTs (Β2)

Τα Μηχανικά και Ηλεκτρομηχανικά Παίγνια των περιπτώσεων αα (μηχανικά) και ββ (ηλεκτρομηχανικά) ψυχαγωγικά Παίγνια της παραγράφου α του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, δεν πιστοποιούνται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ίδιου νόμου τα ψυχαγωγικά Παίγνια των περιπτώσεων αα (μηχανικά) και ββ (ηλεκτρομηχανικά) του άρθρου 25 του του ν.4002/2011 (Α 180), διεξάγονται ελεύθερα υπό τον όρο της τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων. Η Ε.Ε.Ε.Π. πιστοποιεί αποκλειστικά τα Παίγνια της περίπτωσης γγ της παραγράφου α του άρθρου 25 άρθρου 25 του του ν.4002/2011 (Α 180), δηλαδή τα Ηλεκτρονικά Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια (ΗΤΨΠ).

Όχι δεν χρειάζονται πιστοποίηση αλλά δεν θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένα παιχνίδια, . Επιτρέπονται τα on line.