Επιδοτηση Covid-19

Espa

Η επιχείρηση "ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ"  που εδρεύει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντάχθηκε στη δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020.
Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη μορφή της μη επιστρεπτέας
επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.
Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης με κωδικό ΝΑΙΕ2-0202713 είναι 10.000,00 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και
Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020